معاونت پژوهش

یک)سخنرانی در مورد فعالیت های مرکز - گالری تصاویر